Nieuwsbrief februari 2024

Voorjaar 2024 – Nieuwsbrief  voorjaar 2024

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van onze belangenvereniging in het jaar 2024. In 2023 is het niet gelukt een nieuwsbrief uit te brengen, omdat onze ledenadministratie opnieuw moest worden ingericht. Een enorme klus die gedurende vele maanden door de verschillende bestuursleden is uitgevoerd. Deze klus was noodzakelijk, omdat als gevolg van de invoering van contributie met ingang van 2022, er nogal wat verschuivingen zijn opgetreden in ons ledenbestand.
Er waren weliswaar veel leden in 2019 (ca. 3.200), maar behoudens donaties van enkele chiropractoren waren er geen inkomsten. Na twee negatieve jaarrekeningen hebben we dan ook in 2021 besloten een beperkte contributie in te gaan voeren, net als de meeste (belangen)verenigingen.
Dit is in de algemene ledenvergadering goedgekeurd en ook in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd en toegelicht. Dit heeft helaas geleid tot veel opzeggingen.

Op dit moment hebben we ca. 660 betalende leden en kijken we weer vooruit. Er ligt een nieuw (concept) beleidsplan voor de jaren 2024-2026 en we zijn in gesprek met de Patiëntenfederatie
Nederland (PfN) over aansluiting. Er zijn meer dan 200 patiëntenorganisaties aangesloten bij deze
belangrijke lobby federatie die patiënten een stem geeft in de spreekkamer, de politiek en in het nieuws. Ook vanuit onze voornaamste doelstelling, erkenning van chiropractie in Nederland, vinden wij het belangrijk bij de PfN aan te sluiten.

Voor aansluiting is het nodig dat we aan de gestelde eisen voldoen. Dit betreft onder andere contributieheffing, het verder op orde brengen van onze interne organisatie en het concretiseren van onze belangenbehartiging voor onze leden.

Hier zijn we de afgelopen twee jaar ook mee bezig geweest en dit jaar doen we weer het verzoek om aansluiting. Onze website is verbeterd en uitgebreid met informatievoorziening aan de leden. Er is een ledenadministratiepakket ingevoerd en het bestuur is uitgebreid inclusief een nieuwe functie- en taakverdeling. Dit alles is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

In de Covid-periode hebben we bewezen dat het belangrijk is een belangenvereniging chiropractie te hebben. Zoals bekend besloot het kabinet dat meerdere paramedische praktijken niet open mochten
(lockdown), waaronder de chiropractie praktijken. Dit was voor ons reden om samen met de NCA en andere partijen petities op te stellen voor de politiek, teneinde ervoor te zorgen dat de praktijken
weer konden worden opgesteld. Dat heeft gewerkt met meer dan 20.000 handtekeningen, want in een volgende fase bleven de praktijken gelukkig open.

Dit jaar gaan we door met deze belangrijke taak, want chiropractie heeft nog steeds niet de positie binnen de zorgsector die het verdient. In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen rug- en nekklachten. Alleen al de 300 chiropractoren van de NCA verrichten jaarlijks zo’n 1 miljoen behandelingen! Ruim meer dan 100.000 patiënten maken dus jaarlijks tot tevredenheid gebruik van de diensten van een chiropractor. In de meeste landen is het een erkend hoogwaardig medisch beroep op basis van een 5-jarige universitaire studie.  In Nederland is de titel chiropractor niet beschermd en valt onder de noemer “alternatieve of complementaire geneeskunde”, dit betekent niet officieel gereguleerd en erkend door de overheid en de zorgverzekeraars.

Ziektekostenverzekeraars bieden via het aanvullend pakket de mogelijkheid chiropractiekosten (deels) te vergoeden. Jaarlijks kunnen deze voorwaarden worden aangepast. Het is dan ook verstandig om dit bij het aanbod voor de nieuwe polis te controleren. De BPC heeft op de website informatie staan over de verschillende aanvullende pakketten en vergoedingen die de ziektekostenverzekeraars met betrekking tot chiropractie aanbieden. Het is handig om via de bekende vergelijkingssites (vb. Pricewise, Independer..) te bezien welke aanbieder voor u het voordeligst is.

Fijn dat u in elk geval heeft besloten lid te blijven! De BPC gaat door met belangenbehartiging en dit jaar weer in gesprek met de patiënten federatie voor aansluiting. Ook gaan we nieuwe leden werven en weer informatie bij u ophalen om vast te stellen of we goed bezig zijn en of u suggesties voor ons heeft. Er zijn genoeg doelen te behalen en daar gaan we voor!

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is gepland op woensdag 19 juni 2024.
Deze kan via Skype worden gevolgd als u zich opgeeft via onze website en mogelijk ook live. Nadere informatie hierover vind u straks op onze website.

In de bijlage vindt u informatie over vacatures in ons bestuur.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging,
Bouwe Doeven, voorzitter

Nieuwsbrief juni 2023

Juni 2023 – Nieuwsbrief juni 2023

Ledenbestand
In de afgelopen jaren is door het bestuur van de belangenvereniging hard gewerkt aan de opbouw van de vereniging. Er waren weliswaar veel leden in 2019 (ca. 3.200), maar de kas was en bleef leeg behoudens donaties van enkele chiropractoren waardoor we alleen wat vaste kosten konden betalen. Na twee negatieve jaarrekeningen hebben we dan ook besloten een beperkte contributie in te gaan voeren, net als de meeste (belangen)verenigingen. In eerdere nieuwsbrieven is dit ook aangekondigd en toegelicht.

Professionalisering
In 2020 is ons beleidsplan voor de jaren 2020-2023 opgesteld en zijn we hiermee aan de slag gegaan. Onze website is verbeterd en uitgebreid met informatievoorziening aan de leden. Er is een ledenadministratiepakket ingevoerd en het bestuur is uitgebreid inclusief een nieuwe functie- en taakverdeling. Dit alles is vastgelegd in een huishoudelijk reglement en er zijn meerdere nieuwsbrieven naar de leden verzonden met relevante informatie.

Patiëntenfederatie Nederland
Na contacten met de Patiëntenfederatie Nederland, de federatie die zich inzet voor alle mensen die zorg nodig hebben, bleek dat ook contributieheffing en aanpassing van onze statuten nodig waren voor toetreding. Omdat er meer dan 200 patiëntenorganisaties zijn aangesloten bij deze lobby federatie die patiënten een stem geeft in de spreekkamer, de politiek en in het nieuws, vinden wij het belangrijk hier ook bij aan te sluiten. Mede om deze redenen zijn dit jaar onze statuten aangepast en hebben we een contributie van € 5 per jaar ingevoerd. Dat was helaas voor veel leden reden om op te zeggen, maar gelukkig hebben we bijna 1.000 betrokken leden overgehouden die het belangrijk vinden dat wij hun belangen blijven behartigen.

Het komend jaar gaan we door met deze belangrijke taak, want chiropractie heeft nog steeds niet de positie binnen de zorgsector die het verdient. Meer dan 100 duizend nieuwe patiënten maken jaarlijks tot tevredenheid gebruik van de diensten van een chiropractor, een in de meeste landen erkend hoogwaardig medisch beroep op basis van een 5-jarige universitaire studie. In Nederland is de titel chiropractor echter niet beschermd en valt onder de noemer “alternatieve of complementaire geneeskunde”, dit betekent niet officieel gereguleerd en erkend door de overheid en de zorgverzekeraars.

De BPC gaat komend jaar weer in gesprek met de patiënten federatie voor aansluiting en verdere uitwerking van ons beleidsplan dat ook op de website staat. Er zijn genoeg doelen te behalen en daar gaan we voor!

Vacatures bestuur
Kathy Kraak gaat het bestuur na de ALV op 14 juni 2023 verlaten. We zijn met name op zoek naar leden of andere geïnteresseerden die kennis en ervaring hebben met communicatie, geautomatiseerde ledenadministraties en boekhoudprogramma’s. Wilt u onze vereniging hierbij helpen dan kunt u zich melden bij de voorzitter via: info@bvpatientenchiropractie.nl

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De ALV wordt dit jaar gehouden op 14 juni om 20.00 uur via Skype. Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u zich t/m woensdag 7 juni aanmelden via: info@bvpatientenchiropractie.nl ovv ALV 2023. Wij zullen dan zorgen dat u een uitnodigingslink ontvangt.

ALV 14 juni 2023

Juni 2023 – Ook dit jaar houden we onze ALV via Skype en wel op woensdag 14 juni 2023 om 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststelling quotum aanwezigheid
3. Verslag ALV d.d. 29-6-2022
4. Verslag bestuur 2022
5. Verslag penningmeester boekjaar 2022
6. Verslag kascontrolecommissie 2022
7. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid 2022*
8. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2023 – Graag nodigen wij u uit zich aan te melden
9. (Her)benoemen bestuursleden (zie onderstaand rooster), het bestuur stelt voor de volgende personen te herbenoemen:
Jan Aalberts, Bert Blom en Piet van Veelen. Kathy Kraak treedt na de ALV af waardoor een vacature ontstaat
10. Begroting 2024*
11. Rondvraag
12. Afsluiting officiële gedeelte
13. Korte [koffie]pauze
14. Presentatie over chiropractie door Margreet Leemhuis

Toelichting punt 9,
Een berstuurslid wordt benoemd voor een zittingstermijn van 3 jaar en kan herkozen worden.
Het rooster van benoeming en aftreding is als volgt:

Functie – Naam –  aangetreden – stat. einde termijn
voorzitter – Bouwe Doeven – 2019 – 2025 2e termijn
penningm – Edith den Drijver – 2021 – 2024 1e termijn
secretaris – Jan Aalberts – 2020 – 2023 1e termijn
ledenadm/comm – Kathy Kraak – 2018 – 2024 2e termijn
alg lid – Bert Blom – 2017 – 2023 2e termijn
alg lid – Piet van Veelen – 2020 – 2023 1e termijn

* = Stemming door leden.

Wilt u online aanwezig zijn, dan kunt u zich t/m woensdag 7 juni aanmelden via: info@bvpatientenchiropractie.nl o.v.v. ALV 2023.
Wij zullen dan zorgen dat u een uitnodigingslink ontvan

Notulen ALV juni 2022

juni 2022 – Notulen ALV Belangenvereniging Patiënten Chiropractie d.d. 29 juni 2022 via Skype 

Aanwezig: Bouwe Doeven (voorzitter), Jan Aalberts (secretaris), Edith den Drijver (penningmeester), Bert Blom (alg bestuurslid), Kathy Kraak (alg bestuurslid), Piet van Veelen (alg bestuurslid), Froukje Bakker (lid), Marcia Wozencroft (lid), Maurice Blom (lid), Brenda van der Vossen (spreker). Afwezig met kennisgeving: Petra Boon (lid), Angelika Niemantsverdriet (lid), Gerrit en Helma Don (lid)

1. Opening en welkom door de voorzitter. De voorzitter heet eenieder welkom en vraagt of de agenda zo compleet is. Geen toevoegingen aan de agenda.

2. Verslag ALV d.d. 30-6-2021. Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.

3. Verslag bestuur 2021. De voorzitter vraagt of de leden vragen of opmerkingen hebben over het bestuursverslag 2021. Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen waarna het bestuursverslag 2021 wordt goedgekeurd.

4. Verslag penningmeester boekjaar 2021. Edith den Drijver heeft het penningmeesterschap van Jan Aalberts overgenomen en geeft een korte toelichting: het jaar 2021 laat voor het eerst een positief resultaat te zien. Dit is mede door de donaties van chiropractoren en leden die ons extra gesteund hebben voor onze inzet tijdens de corona periode. Daarnaast hebben we vorig jaar ook minder uit hoeven geven. Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascontrolecommissie 2021. Het verslag van de kascontrolecommissie is schriftelijk binnengekomen en goedgekeurd. Maurice Blom geeft een korte toelichting. Froukje Bakker en hij hebben de stukken afzonderlijk van elkaar bekeken en hadden n.a.v. hiervan een viertal vragen voor penningmeester Edith. Zij heeft deze vragen meteen kunnen beantwoorden. De ontbrekende factuur was snel gevonden en is toegevoegd. 

6. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid 2021. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid 2021. Bouwe bedankt Froukje en Maurice voor de kascontrole

7. Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2022. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Froukje Bakker en Maurice Blom.

8. [Her] benoemingen bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen voor de rol van voorzitter. De vergadering gaat akkoord met het herbenoemen van Bouwe Doeven als voorzitter. 

Lid Marcia Wozencroft vraagt naar de betrokkenheid van de leden. Bouwe legt uit dat die niet heel erg groot is. Vorig jaar waren er [naast de bestuursleden] drie leden aanwezig op de ALV. De vereniging heeft momenteel tussen de 600 en 4000 leden. Dat wil zeggen; we hebben momenteel 600 betalende leden en een kleine 3500 leden heeft nog niet gereageerd n.a.v. de mail over de contributie van 5 euro per jaar. Op dit moment hebben ca. 3000 leden opgezegd n.a.v. invoering van contributie.

9. Begroting 2023. Bouwe vraagt of er opmerkingen zijn n.a.v. de begroting 2023. Froukje vraagt of de NCA-lening dit jaar in zijn geheel wordt afgelost. Penningmeester Edith geeft aan dat afhankelijk van de verdere inkomsten aan contributies dit bedrag in 1x of verspreid over twee jaren wordt afgelost. Bouwe geeft nog aan dat er geen druk is vanuit het NCA om de lening af te lossen en dat is erg fijn.

Lees verder verslag ALV 

Vergoedingen chiropractie 2022

November 2021 – Ten opzichte van 2021 verandert er bij een enkele zorgverzekeraar iets. Controleer daarom altijd goed uw polis voor komend jaar.

De belangrijkste wijzigingen in de vergoedingen voor chiropractie in 2022 zijn:

MENZIS verlaagt bij veel van haar pakketten de maximale vergoeding per jaar met € 100. Ook PMA doet dit bij twee van de drie pakketten.

Nieuw in het overzicht zijn twee studenten verzekeraars FLKS en STUDENTEN GOED VERZEKERD.

ZORGZAAM verhoogt in bijna alle pakketten de maximale dagvergoeding, maar verlaagt op het zelfde moment de jaarlijkse dekking voor chiropractie.

Een aantal verzekeraars of merknamen verdwijnen in 2022. Zo is de Amersfoortse voortaan ASR. BESURED, NATIONAL ACADEMIC en PROMOVENDUM zijn voortaan VGZ.

U vindt hier de vergoedingen per 1-1-2022 per zorgverzekeraar.

zorgverzekeraars 

Nieuwsbrief december 2021

Notulen ALV 30 juni 2021
Op 30 juni 2021 is door Covid-19 voor de tweede keer de ALV online gehouden. 11 leden, inclusief het bestuur, namen deel. Lees hier het volledige verslag: Notulen ALV BPC 30-6-21 def.

Contributie per 2022
In april van dit jaar hebben wij in onze nieuwsbrief toegelicht dat het gewenst is met ingang van het jaar 2022 voor het lidmaatschap van onze vereniging contributie te gaan invoeren. Het gaat hierbij om een minimum contributiebedrag van € 5 per jaar. In juni 2021 is dit in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de aanwezige leden voorgelegd en deze hebben hiermee ingestemd. Onze vereniging is hierdoor niet alleen meer afhankelijk van vrijwillige en eenmalige donaties, die niettemin nog steeds van harte welkom zijn. We verkrijgen door het heffen van contributie ruimte voor de uitvoering van ons beleidsplan voor de komende jaren.

De Covid periode waarin chiropractiepraktijken maandenlang gesloten zijn geweest, heeft aangetoond dat er nog steeds volop werk aan de winkel is om chiropractie binnen ons zorgstelsel erkend te krijgen. Voorts is contributieheffing voorwaarde om de belangenbehartiging beter te kunnen invullen, bijvoorbeeld door toetreding tot de landelijke Patiënten Federatie Nederland. Deze lobbyorganisatie zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst en geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. De Patiënten Federatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Uiteraard zal er ook op andere manieren actie gevoerd worden om de belangen van de patiënten van chiropractie onder de aandacht te brengen.

Uit bovenstaande zult u begrijpen dat het bestuur er van overtuigd is met een kleine contributieheffing onze belangenvereniging naar een hoger niveau te tillen. We kunnen hierdoor onze en dus ook uw stem beter laten horen en zijn dan ook erg blij met u als lid. Begin volgend jaar zal onze penningmeester u laten weten hoe u uw bijdrage voor 2022 kunt overmaken. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Mocht u uw lidmaatschap ondanks bovenstaande beweegredenen toch willen opzeggen, dan kunt u dit per mail vóór 15 januari 2022 kenbaar maken door een berichtje te sturen naar info@bvpatientenchiropractie.nl o.v.v. uw relatienummer (zie bovenin uw mail).

Openhouden chiropractiepraktijken
Er is opnieuw een brief uitgegaan naar de Tweede Kamer naar leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS. Deze brief is ondertekend namens de Nederlandse Chiropractoren Associatie, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en onze belangenvereniging (BPC). Met deze brief vragen wij de Tweede Kamer met klem om de zorg rondom het bewegingsapparaat toegankelijk te houden voor de patiënt. Vooral door het criterium ‘zorgverleners met een contactberoep die onder WKKGZ vallen’ te blijven hanteren, bij de continuering en verlening van (strengere) lockdown maatregelen. Waardoor – zoals nu met de huidige lockdown – de chiropractiepraktijken wel open mogen blijven.

Kerstwens
Namens het gehele bestuur wensen wij u allen gezellige feestdagen en een gezond & bewegelijk 2022!

• Bouwe Doeven – voorzitter
• Jan Aalberts – secretaris
• Edith den Drijver – penningmeester 
• Bert Blom – algemeen lid
• Kathy Kraak – algemeen lid
• Piet van Veelen – algemeen lid

Wilt u onze vereniging éénmalig of jaarlijks ondersteunen? Dan kan dat natuurlijk! Doneren.

Notulen ALV 30 juni 2021

Augustus 2021 – Notulen ALV Belangenvereniging Patiënten Chiropractie d.d. 30 juni 2021 via Skype

Aanwezig: Bouwe Doeven (voorzitter), Bert Blom (alg bestuurslid), Kathy Kraak (alg bestuurslid), Jan Aalberts (alg bestuurslid), Piet van Veelen (lid), Edith den Drijver (lid), Dick Stomp (lid), Frank Peters (lid), Maurice Blom, Anne-Marie Koudal Meijer en Martijn van Poeckegorssel (spreker). 

Afwezig met kennisgeving: Gemma van Agt (lid), José van den Brandt (lid), Karin Schaap (lid), Jaap Kremer (lid),

1. Opening en welkom door de voorzitter. De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt of de agenda zo compleet is. Ja. 

2. Verslag ALV d.d. 3-6-2020. Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.

3. Verslag bestuur 2020. De voorzitter geeft een samenvatting van het bestuursverslag 2020. Door Covid-19 heeft de belangenvereniging diverse extra acties ondernomen zoals het opzetten van een petitie (2x) en het schrijven van diverse brieven richting de overheid. Met als doel de chiropractoren weer aan het werk te krijgen; in lijn met o.a. de fysiotherapeuten. Een en ander in goede samenwerking met de NCA. Daarnaast hebben we een enorme groei in het ledenaantal gezien. Heden 6600 leden. De resultaten uit de enquête, die in 2019 is gehouden, zijn meegenomen in het beleidsplan. Daarnaast zijn vorig jaar zowel een nieuwe website als een nieuw ledenadministratiesysteem aangeschaft.

4. Verslag penningmeester boekjaar 2020. Jan Aalberts geeft als interim penningmeester een korte toelichting: in 2020 is net als in 2019 een klein verlies te zien, dat dankzij een lening gedragen kan worden. Om de lening af te kunnen lossen en daadwerkelijk actief en van betekenis te kunnen zijn, zou een klein contributiebedrag nodig zijn.

5. Verslag kascontrolecommissie 2020. Het verslag van de kascontrolecommissie is schriftelijk binnen gekomen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

6. Décharge penningmeester.  De penningmeester en het bestuur wordt décharge verleend.

7. Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2021.  Als nieuw kascommissie lid biedt Maurice Blom zich aan. De vergadering gaat akkoord.

8. Begroting 2022.  Jan Aalberts geeft uitleg. Toetreding tot de NPF leidt tot een behoorlijke uitgave. Maar voor belangenbehartiging is dit wel van belang. Er is dus budget nodig. We gaan ervan uit dat na een kleine contributieheffing er van de 6600 leden ca. 4000 overblijven.

Lees hier verder het gehele verslag.

Notulen ALV 30 juni 2021

Augustus 2021 – Notulen ALV Belangenvereniging Patiënten Chiropractie d.d. 30 juni 2021 via Skype

Aanwezig: Bouwe Doeven (voorzitter), Bert Blom (alg bestuurslid), Kathy Kraak (alg bestuurslid), Jan Aalberts (alg bestuurslid), Piet van Veelen (lid), Edith den Drijver (lid), Dick Stomp (lid), Frank Peters (lid), Maurice Blom, Anne-Marie Koudal Meijer en Martijn van Poeckegorssel (spreker). 

Afwezig met kennisgeving: Gemma van Agt (lid), José van den Brandt (lid), Karin Schaap (lid), Jaap Kremer (lid),

1. Opening en welkom door de voorzitter. De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt of de agenda zo compleet is. Ja. 

2. Verslag ALV d.d. 3-6-2020. Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.

3. Verslag bestuur 2020. De voorzitter geeft een samenvatting van het bestuursverslag 2020. Door Covid-19 heeft de belangenvereniging diverse extra acties ondernomen zoals het opzetten van een petitie (2x) en het schrijven van diverse brieven richting de overheid. Met als doel de chiropractoren weer aan het werk te krijgen; in lijn met o.a. de fysiotherapeuten. Een en ander in goede samenwerking met de NCA. Daarnaast hebben we een enorme groei in het ledenaantal gezien. Heden 6600 leden. De resultaten uit de enquête, die in 2019 is gehouden, zijn meegenomen in het beleidsplan. Daarnaast zijn vorig jaar zowel een nieuwe website als een nieuw ledenadministratiesysteem aangeschaft.

4. Verslag penningmeester boekjaar 2020. Jan Aalberts geeft als interim penningmeester een korte toelichting: in 2020 is net als in 2019 een klein verlies te zien, dat dankzij een lening gedragen kan worden. Om de lening af te kunnen lossen en daadwerkelijk actief en van betekenis te kunnen zijn, zou een klein contributiebedrag nodig zijn.

5. Verslag kascontrolecommissie 2020. Het verslag van de kascontrolecommissie is schriftelijk binnen gekomen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

6. Décharge penningmeester.  De penningmeester en het bestuur wordt décharge verleend.

7. Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2021.  Als nieuw kascommissie lid biedt Maurice Blom zich aan. De vergadering gaat akkoord.

8. Begroting 2022.  Jan Aalberts geeft uitleg. Toetreding tot de NPF leidt tot een behoorlijke uitgave. Maar voor belangenbehartiging is dit wel van belang. Er is dus budget nodig. We gaan ervan uit dat na een kleine contributieheffing er van de 6600 leden ca. 4000 overblijven.

Lees hier verder het gehele verslag.

NCA: De effecten van de lockdown op patiënten chiropractie

Augustus 2021 – Quotes van patiënten:

“Uitstel van behandeling heeft geleid tot onnodig medicatie gebruik, slaapgebrek, verergering van klachten en verzuim van verplichtingen.” — Winkelmedewerker

“Door de lockdown ben ik VAKER naar (andere) behandelaars geweest, met alle coronarisico’s van dien, dan dat zonder lockdown het geval geweest zou zijn. Fysiotherapie werkt voor mij immers een stuk minder goed dan chiropractie.” — Zorgmedewerker.

“Ik heb het als vervelend ervaren niet naar de chiropractor te kunnen, je bent als verpleegkundige afhankelijk van het lijf en door de covid-19 extra moeten werken maar geen gebruik mogen maken van de chiropractie. Je mocht wel naar de fysiotherapie??” — Verpleegkundige

NCA: De effecten van de lockdown II op patiënten chiropractie

Wat waren de effecten na de lockdown voor rug- en nek patiënten die niet behandeld mochten worden door hun chiropractor? En welke lessen kunnen hieruit getrokken worden indien er een volgende lockdown komt voor contactberoepen? De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) heeft een onderzoek gehouden onder 3500 patiënten om antwoord te krijgen op deze vragen.

Op 14 december 2020 besloot het kabinet om een tweede lockdown in te voeren. Contactberoepen moesten de volgende dag het werk staken. Voor medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en de medisch pedicure werd een uitzondering gemaakt – maar niet voor chiropractoren. Voor een likdoorn kon men terecht, maar niet voor een hernia.

Volgens VWS werd de lockdown ingevoerd om “contactmomenten en reisbewegingen te beperken, zonder de noodzakelijke medische zorg te verhinderen”. De rol van de chiropractie in de eerstelijnszorg wordt altijd nog onderschat, en de data van dit onderzoek spreken deze argumenten van de overheid helaas tegen. De vraag is dan ook hoe dit in de toekomst samen beter gedaan kan worden en hoe patiënten met ernstige rug- en nekklachten wel geholpen kunnen worden met de zorg die ze nodig hebben. 

Lees het gehele artikel verder op: NCA-Nieuws

Bestuursverslag 2021

Mei 2021 – Jaarverslag Belangenvereniging Patiënten Chiropractie 2020.

Bestuurswisselingen. Het jaar 2020 was voor de Belangenvereniging een overgangsjaar. Een jaar waarin de “pioniers” vanaf de oprichting in 2015 afscheid namen en er nieuwe bestuursleden zijn geworven.

Bouwe Doeven, begin 2019 toegetreden, heeft het voorzitterschap eind 2019 overgenomen van Froukje Bakker; die vanaf de start van de vereniging (2015) actief was. Jan Aalberts is eind 2019 het bestuur komen versterken en is inmiddels ad interim penningmeester. Ester Timmers heeft eind 2020 afscheid genomen na een lange periode als bestuurslid en penningmeester.

Als resultaat van onze enquête onder de leden, is Piet van Veelen eind 2020 toegetreden tot het bestuur. Zodat het huidige bestuur samen met Bert Blom (2015) en Kathy Kraak (2018) momenteel uit 5 personen bestaat. De vacature voor de functie van secretaris staat nog open. De KVK-wijzigingen zijn
uitgevoerd en het postadres is van Druten naar Heerenveen verplaatst.

Lees hier het gehele Bestuursverslag BPC 2020 def.

Nieuwsbrief april 2021

Gevolgen Covid-19
Covid-19 zorgde niet alleen in april/mei 2020 voor een sluiting van de chiropractie praktijken, maar ook tijdens de tweede lockdown (16 december ’20 t/m 3 maart jl.) moesten de chiropractoren van de overheid hun deuren sluiten. Deze tweede sluiting was echter moeilijker te verteren omdat dit keer o.a. de fysiotherapeuten, diëtisten en pedicures wel zorg mochten blijven verlenen. Eens te meer werd duidelijk welke plek chiropractie in Nederland inneemt. Hier vallen chiropractoren in de groep contactberoepen, zoals kappers, en worden zij niet als medische zorgverleners gezien. Terwijl in de ons omringende landen chiropractoren wel onder eerstelijns medische zorg vallen en zij hun patiënten mochten blijven behandelen tijdens de lockdown. Er is dus nog pijnlijk veel te verbeteren aan de positie die de chiropractie in Nederland inneemt…

Acties Covid-19
Tijdens de eerste lockdown in april 2020 zijn we een petitie gestart. Deze lockdown duurde gelukkig niet lang, mede door het mooie weer gingen de besmettingscijfers snel omlaag, en konden de praktijken weer open. In december ’20, tijdens de tweede lockdown, zijn we een tweede petitie gestart om opnieuw de chiropractie prakijken open te krijgen. Daarnaast zijn we begonnen met het schrijven van brieven naar het ministerie van VWS en Tweede Kamerleden. In de periode december ’20 t/m februari ’21 hebben we hen in totaal vier keer een brief gestuurd en tevens is er een persbericht naar alle media gegaan, helaas zonder resultaat. Zelfs een aangenomen motie leidde niet tot de gewenste opening van de chiropractie praktijken.

Ook beroepsorganisatie NCA heeft vele wegen bewandeld om duidelijk te maken dat chiropractie enorm van belang is in de zorg. TV, radio en de pers, alles is erbij gehaald echter zonder direct resultaat. Het feit dat de minister president eind februari in zijn toespraak expliciet de chiropractoren noemde die weer open mochten per 3 maart 2021 was een kleine overwinning.

Petitie
De tweede petitie is inmiddels bijna 25.000 keer getekend. Samen met de eerste petitie hebben we zelfs meer dan 31.000 ondertekeningen. Wij vragen u de petitie Chiropractie ook open voor noodzakelijke zorg nog steeds te laten tekenen zodat we bij 40.000 handtekeningen de petitie daadwerkelijk kunnen overhandigen aan de minister. Zodat chiropractoren bij een eventuele volgende lockdown niet opnieuw in het rijtje komen te staan van zorgverleners die niet mogen behandelen.

Nieuwsbrief april 2021 - vervolg

Ledenaantal
Het ledenaantal blijft stijgen en staat inmiddels op meer dan 6500 leden! Mede door de Covid crisis hebben chiropractie patiënten zich aangemeld om onze vereniging te ondersteunen. Hiermee krijgen we een steeds grotere stem richting de politiek en de zorgverzekeraars. Hartelijk dank voor uw steun!

Beleidsplan 2021-2023
Ons beleidsplan vindt u hier Beleidsplan 2021-2023-def.

Aankondiging ALV 30 juni
Woensdag 30 juni 2021 houden we onze jaarlijkse ALV. Dit doen we net als vorig jaar via Zoom. Een officiële uitnodiging volgt te zijner tijd.

Aanmelden kan alvast via: info@belangenverenigingpatientenchiropractie.nl o.v.v. aanmelden ALV 30 juni 2021.

Bestuurssamenstelling
• Bouwe Doeven – voorzitter
• Jan Aalberts – penningmeester
• Bert Blom – algemeen lid (secretaris a.i.)
• Kathy Kraak – algemeen lid
• Piet van Veelen – algemeen lid

Onze belangenvereniging (BPC) is in 2015 opgericht en heeft er toen voor gekozen vooralsnog geen contributie voor het lidmaatschap te vragen. Er werd een lening verkregen van de NCA en donaties waren welkom. Door digitaal te vergaderen en “low budget” te werken en niet af te lossen, is het bestuur erin geslaagd dit tot op heden vol te houden. Het is wel kwetsbaar, in 2019 werd een bedrag van € 100 aan donaties ontvangen, in 2020 € 1.380. Zonder dit laatste bedrag dat grotendeels van chiropractoren afkomstig is, was de kas leeg geweest. Duidelijk is dat een vereniging met meer dan 6.500 leden die belangen wil behartigen, niet zonder enige vorm van contributie kan voortbestaan. Lees verder

Wilt u onze vereniging éénmalig of jaarlijks ondersteunen? Dan kan dat natuurlijk! Doneren

PERSBERICHT

10 februari 2021 – Nederland laat rug- en nekpatiënten in de kou staan!

Rug- en nekpatiënten krijgen nu al bijna 2 maanden niet de chiropractische zorg die ze nodig hebben. Dit zijn 150.000 niet uitgevoerde behandelingen sinds de tweede lockdown! Zij worden door de Nederlandse overheid ernstig beperkt in hun keuzevrijheid voor een juiste behandelaar en lijden onnodig pijn zonder uitzicht op een oplossing.

Bij vele tienduizenden Nederlandse patiënten zijn sinds 15 december jl. abrupt de reguliere behandelingen bij de chiropractor gestopt. Dit komt doordat de Nederlandse regering per die datum de chiropractor niet op de lijst heeft gezet van uitgezonderde contactberoepen.

Zie hier het gehele persbericht.

Vergoedingen

Chiropractie in actie!

Januari 2021 – Wij, patiëntenvereniging en beroepsorganisatie NCA, zijn aan alle kanten enorm actief om de chiropractoren weer aan het werkt te krijgen, zodat al die mensen die nu met acute en chronische pijnklachten moeten rondlopen weer behandeld kunnen worden! 

Eind december en begin januari hebben we brieven en mails gestuurd naar het ministerie van VWS en de 2e kamer. En onze petitie is inmiddels ruim 13.000 keer ondertekend. Als je dit nog niet hebt gedaan graag doen! Alleen samen staan we sterk.

Zie hier de NOS uitzending van 11 januari 2021.

Radio NPO1 d.d. 11 januari 2021 met daarin chiropractor Tamar: ‘Het is heel lastig dat ik mensen niet mag helpen’

En de 5 uur show d.d. 12 januari 2021 met daarin chiropractor Sten Hofstad, te zien vanaf 8.30 minuten.

Teken hier: www.petities.nl 

Home BVPC

Nieuwe Petitie: Chiropractie noodzakelijke zorg

December 2020 -Teken hier: www.petities.nl

Chiropractoren vallen opnieuw, net als in maart dit jaar, buiten de boot en mogen in verband met de opgelegde coronamaatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken de nieuwe petitie en laat de overheid weten dat chiropractoren, net als fysiotherapeuten en huisartsen, noodzakelijke zorg willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier: www.petities.nl

Vergoedingen chiropractie 2021

November 2020 – Check goed uw zorgverzekering op vergoeding voor chiropractie!

Een groot aantal verzekeraars bezuinigt per 2021 namelijk behoorlijk op de vergoeding van alternatieve en complementaire geneeswijzen.

U vindt hier de belangrijkste wijzigingen en  vergoedingen per zorgverzekeraar.

zorgverzekeraars

Notulen ALV 3 juni 2020

Juni 2020 – Afgelopen ALV was een bijzondere. In verband met het Covid-19 virus hebben we de vergadering online gehouden. Een viertal leden had zich aangemeld, naast het voltallige bestuur, aspirant lid, NCA vertegenwoordiging en de gastspreker. Het volledige verslag vindt u hier.

Tevens vindt u hier de originele presentatie van Sidney Rubinstein als samenvatting van zijn studie over manipulatie gepubliceerd in het British Medical Journal, die onze gastspreker Maurice Blom met de aanwezigen besproken heeft.

Leden enquete

Mei 2020 – In maart 2020 heeft de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) een enquête gehouden onder haar leden. Het bestuur wil namelijk graag weten wat haar leden belangrijk vinden zodat onze activiteiten hierop afgestemd kunnen worden. 

De enquête is door 821 van de 3350 leden ingevuld, dat is 25%, waarvoor hartelijk dank!

leden enquete

PETITIE - Chiropractoren moeten noodzakelijk zorg kunnen verlenen

April 2020 – Chiropractoren mogen in verband met de corona-maatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken onze petitie en laat de overheid weten dat ook chiropractoren, net zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, noodzakelijke zorg kunnen en willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM en met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier de petitie: www.petities.nl

Ruim 2 miljoen patiënten met rug- en nekklachten

Schadepost Nederland loopt in de miljarden
Het aantal geregistreerde patiënten met rug- en nekklachten in ons land is vorig jaar voor het eerst door de grens van twee miljoen gebroken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM, het onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De BV Nederland lijdt hierdoor een schade van ettelijke miljarden euro’s. Volgens Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), koersen we af op “een probleem van epidemische omvang”. 

Lees verder op de volgende sites:Max Vandaag – NOS

Wetenschappelijk onderzoek naar lage rugklachten

Onderzoeker en chiropractor Alan Jenks is een groot wetenschappelijk promotie onderzoek gestart in de chiropractie aan de VU in Amsterdam. Aan dit onderzoek nemen 3 landen deel: Zweden, Engeland en Nederland.

Lage rugpijn is de belangrijkste niet-dodelijke ziekte in Europa en wordt in verband gebracht met toenemende kosten in de gezondheidszorg. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt, zullen deze kosten waarschijnlijk alleen maar toenemen. Lage rugpijn, met name onder ouderen, leidt tot een verminderde levenskwaliteit, verminderde sociale interactie en een verhoogd eenzaamheidsgevoel, daarnaast wordt lage rugpijn ook in verband gebracht met een aantal bijkomende aandoeningen. 

Lees hier meer over dit onderzoek 

VU

ANBI status per 01-01-2018

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Notulen ALV 30 juni 2021

Augustus 2021 – Notulen ALV Belangenvereniging Patiënten Chiropractie d.d. 30 juni 2021 via Skype

Aanwezig: Bouwe Doeven (voorzitter), Bert Blom (alg bestuurslid), Kathy Kraak (alg bestuurslid), Jan Aalberts (alg bestuurslid), Piet van Veelen (lid), Edith den Drijver (lid), Dick Stomp (lid), Frank Peters (lid), Maurice Blom, Anne-Marie Koudal Meijer en Martijn van Poeckegorssel (spreker). 

Afwezig met kennisgeving: Gemma van Agt (lid), José van den Brandt (lid), Karin Schaap (lid), Jaap Kremer (lid),

1. Opening en welkom door de voorzitter. De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt of de agenda zo compleet is. Ja. 

2. Verslag ALV d.d. 3-6-2020. Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.

3. Verslag bestuur 2020. De voorzitter geeft een samenvatting van het bestuursverslag 2020. Door Covid-19 heeft de belangenvereniging diverse extra acties ondernomen zoals het opzetten van een petitie (2x) en het schrijven van diverse brieven richting de overheid. Met als doel de chiropractoren weer aan het werk te krijgen; in lijn met o.a. de fysiotherapeuten. Een en ander in goede samenwerking met de NCA. Daarnaast hebben we een enorme groei in het ledenaantal gezien. Heden 6600 leden. De resultaten uit de enquête, die in 2019 is gehouden, zijn meegenomen in het beleidsplan. Daarnaast zijn vorig jaar zowel een nieuwe website als een nieuw ledenadministratiesysteem aangeschaft.

4. Verslag penningmeester boekjaar 2020. Jan Aalberts geeft als interim penningmeester een korte toelichting: in 2020 is net als in 2019 een klein verlies te zien, dat dankzij een lening gedragen kan worden. Om de lening af te kunnen lossen en daadwerkelijk actief en van betekenis te kunnen zijn, zou een klein contributiebedrag nodig zijn.

5. Verslag kascontrolecommissie 2020. Het verslag van de kascontrolecommissie is schriftelijk binnen gekomen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

6. Décharge penningmeester.  De penningmeester en het bestuur wordt décharge verleend.

7. Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2021.  Als nieuw kascommissie lid biedt Maurice Blom zich aan. De vergadering gaat akkoord.

8. Begroting 2022.  Jan Aalberts geeft uitleg. Toetreding tot de NPF leidt tot een behoorlijke uitgave. Maar voor belangenbehartiging is dit wel van belang. Er is dus budget nodig. We gaan ervan uit dat na een kleine contributieheffing er van de 6600 leden ca. 4000 overblijven.

Lees hier verder het gehele verslag.