ANBI

Vereniging en bestuur

De vereniging is opgericht op 9 september 2015.

Het bestuur bestaat uit vijf leden en komt minimaal 5 maal per jaar bij elkaar.

Algemeen

Postadres:                               Burgemeester Falkenaweg 40, 8442 LD Heerenveen

Mail:                                           info@belangenverenigingpatientenchiropractie.nl

KvK:                                            64109577

Fiscaalnummer/RSIN:           855525976

IBAN:                                         NL32RABO0328737038

Doelstelling Vereniging en beleidsplan

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is een vereniging van en voor chiropractiepatiënten, die zich sterk maakt voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De vereniging heeft ten doel het betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk maken en houden van chiropractische zorg, voor alle patiënten in Nederland, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten Vereniging

Het vertegenwoordigen van chiropractiepatiënten in het algemeen en het behartigen van de collectieve belangen chiropractie richting zorgverlener, beroepsorganisaties chiropractie, zorgverzekeraars, overheid en overige partijen.

Het luisteren naar, ervaringen delen met en ervaringen toegankelijk maken.

Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door middel van inbreng van cliëntervaringen en het verzamelen van informatie die in dit kader voor derden van belang is.

Aansluiting zoeken bij (internationale) verenigingen met vergelijkbare doelstellingen

Het informeren van leden van de Vereniging middels nieuwsbrieven.

Het organiseren van (leden)vergaderingen.

Inkomsten Vereniging

Sedert 1 januari 2022 is er via de algemene ledenvergadering een jaarlijkse contributie van € 5,- ingevoerd.

Daarnaast ontvangt de vereniging donaties (eenmalig of jaarlijks) van geregistreerde donateurs. Donaties worden uitsluitend gestort op de bankrekening van de vereniging.

Grotere donaties (> €1 000), meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen alleen worden geaccepteerd na overleg met een notaris om eventuele consequenties in beeld te brengen.

Ontvangen contributie, donaties, schenkingen en subsidies worden ingezet om het doel van de vereniging te bevorderen. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders. Voor de inkomsten en uitgaven van de vereniging wordt verwezen naar de actuele jaarstukken op de website.

Beloning en onkosten

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vacatiegeld. Ook worden zij niet financieel gecompenseerd voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding.

Bestuursleden zijn gerechtigd privé of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (0,19 per km) te declareren, mits deze uitgaven in overleg met penningmeester dan wel voorzitter zijn gemaakt.